Za hosting ďakujeme

Ďakujeme za sponzoring od Exohosting

II. Pokyny na poukázanie 2% z dane pre fyzickej osoby, ktoré majú príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. – podávajú daňové priznanie pre fyzické osoby Typ B (SZČO a pod.)

Na poukázanie 2% z dane nášmu občianskemu združeniu je potrebné:
1. V tlačive „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z (daňové priznanie pre fyzické osoby – Typ B)“ vyplňte XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, nasledovne:

A) kolónku „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“ prosím NEVYPLŇUJTE;

B) kolónku „spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“ vyplňte len v prípade, ak ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a máte o tom vystavené potvrdenie;

C) Vypočítajte 2 % zo sumy, ktorú ste uviedli v riadku č. 96, túto sumu zaokrúhlite na dve desatine miesta nadol, a uveďte ju do riadku č. 123. Riadok č. 123 potom predstavuje sumu, ktorú nášmu občianskemu združeniu poukazujete. V prípade ak ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a máte o tom vystavené potvrdenie, vypočítajte 3 % zo sumy, ktorú ste uviedli v riadku č. 96, túto sumu zaokrúhlite na dve desatine miesta nadol, a uveďte ju do riadku č. 123;

D) V riadku č. 124 vyplňte údaje nášho občianskeho združenia nasledovne:

IČO: 42305675

SID: prosím nevypĺňajte

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): HLAS SPOTREBITEĽA, občianske združenie

Ulica: Lúčna

Súpisné/orientačné číslo: 2123/1

PSČ: 958 06

Obec: Partizánske

E) V prípade ak si želáte, aby nám správca dane oznámil, že ste to práve Vy, kto poukázal nášmu občianskemu združeniu sumu do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane, prosím nezabudnite krížikom vyznačiť príslušnú kolónku;

F) Do kolónky podpis daňovníka (zástupcu) uveďte svoj podpis.

2. „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z (daňové priznanie pre fyzické osoby – Typ B)“ doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade ak ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín, máte o tom vystavené potvrdenie, a z tohto dôvodu poukazujete až 3 % zaplatenej dane, je potrebné priložiť aj písomné potvrdenie o tom, že ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín.

ĎAKUJEME