Za hosting ďakujeme

Ďakujeme za sponzoring od Exohosting

I. Pokyny na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov

Na poukázanie 2% z dane nášmu občianskemu združeniu je potrebné:

1. Do 15.2.2016 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“ . Uvedené tlačivo celé za Vás zamestnávateľ vyplní a opatrí svojou pečiatkou a podpisom

3. V tlačive „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ :

A) vyplňte svoje osobné údaje (riadky 01 – 11 tohto tlačiva);

B) Do riadku č. 12 doplňte údaj o výške zaplatenej dane zníženú o daňový bonus. Výšku zaplatenej dane zníženú o daňový bonus získate z riadku č. 3 „Potvrdenia o zaplatení dane“, ktoré Vám predtým vystavil zamestnávateľ

C) Následne vypočítajte 2 % zo sumy, ktorú ste uviedli v riadku č. 12, túto sumu zaokrúhlite na dve desatine miesta nadol, a uveďte ju do riadku č. 13. Riadok č. 13 potom predstavuje sumu, ktorú nášmu občianskemu združeniu poukazujete. V prípade ak ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a máte o tom vystavené potvrdenie, môžete poukázať až 3 % zaplatenej dane;

D) Do riadku č. 14 (dátum zaplatenia dane) opíšte riadok č. 5 z „Potvrdenia o zaplatení dane“, ktoré Vám vystavil Váš zamestnávateľ ;

E) II oddiel „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ sme pre Vás už vyplnili; prosím nič do neho nedopĺňajte;

F) V prípade, ak si želáte, aby nám správca dane oznámil, že ste to práve Vy, kto poukázal nášmu občianskemu združeniu sumu do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane, prosím nezabudnite krížikom vyznačiť kolónku nachádzajúcu sa pod II oddielom ;

G) „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ nezabudnite podpísať a datovať.

4. Obe tlačivá, t. j. „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ doručte najneskôr do 30. 4. 2016 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. V prípade ak ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín, máte o tom vystavené potvrdenie, a z tohto dôvodu poukazujete až 3 % zaplatenej dane, je potrebné priložiť aj písomné potvrdenie o tom, že ste v roku 2015 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín.

ĎAKUJEME