Za hosting ďakujeme

Ďakujeme za sponzoring od Exohosting

O nás

Základnou víziou je ochrana širokého obyvateľstva pred zneužívaním práva zo strany rôznych podnikateľských subjektov, a to najmä bánk, nebankových subjektov, mobilných operátorov, alebo akýchkoľvek iných subjektov, majúcich na trhu dosť silné postavenie na to, aby mohli voči spotrebiteľom uplatňovať rôzne nekalé praktiky. Uvedené subjekty využívajú v prevažnej miere nízke právne povedomie a zlú sociálnu a majetkovú situáciu bežných ľudí na to, aby týchto pripravovali rôznym viac, či menej sofistikovaným konaním o peňažné prostriedky a často krát i o strechu nad hlavou. Zmluvné pokuty bez porušenia zmluvy, premrštená odplata za poskytnutie úveru, nezákonné úroky z omeškania, zabezpečovací prevod práva (ktorý pôsobí tak, že ak dlžník nezaplatí čo i len jednu splátku, na veriteľa prejde vlastnícke právo k jeho nehnuteľnosti), to sú len niektoré z príkladov nezákonného správania týchto subjektov, ktoré správanie však zo strany štátu nie je efektívne potlačované. Následkom uvedeného je, že najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva sa dostávajú do tzv. úverového reťazca, t. j. absolútnej závislosti od týchto subjektov, kedy si občan berie úver od tej istej spoločnosti, ktorej už ale peniaze dlží na základe predchádzajúceho úveru. Uvedené znamená, že všetky prostriedky, ktoré si spotrebiteľ požičia a aj tie, ktoré zarobí (alebo inak získa) opäť len z vysokým úrokom vráti subjektu, ktorý mu peniaze požičal. To má za následok absolútnu finančnú závislosť od tretej osoby, ktorá následne občanovi (spotrebiteľovi) dokáže vnúť akékoľvek podmienky a takýto úverový reťazec v praxi končí častokrát až po rozpade celej rodiny, absolútnej strate vlastníctva, nezriedka až po smrti dlžníka.

Naše združenie si kladie za cieľ:

  1. Vyhľadávať subjekty používajúce tzv. neprijateľné zmluvné podmienky a rovnako vyhľadávať ich dlžníkov.
  2. Vstupovať do sporov medzi podnikateľmi a ich dlžníkmi (spotrebiteľmi) za účelom ochrany práv spotrebiteľov.
  3. Zvyšovať právne povedomie spotrebiteľov.


Uvedené ciele občianske združenie doposiaľ napĺňalo formou, aká bola špecifikované bod bodmi 1/ a 2/. V konkrétnosti občianske združenie v prvom rade pristúpilo k zisťovaniu foriem zmlúv, všeobecných zmluvných dojednaní a obchodných praktík viacerých silných podnikateľských subjektov a k ich následnému právnemu rozboru. Na základe uvedeného boli vytypované subjekty, ktoré sústavne a vo veľkom meradle porušujú práva spotrebiteľov. Následne boli požiadané všetky okresné súdy v Banskobystrickom kraji o zaslanie informácií o všetkých súdnych konaniach, ktoré uvedené subjekty vedú voči spotrebiteľom. Po obdržaní uvedených informácií, občianske združenie zahlásilo vstup do uvedených konaní ako vedľajší účastník vystupujúci na strane spotrebiteľa (§ 93. O. s. p.). Týmto postupom občianske združenie získalo v týchto konaniach postavenie obdobné postaveniu samotných účastníkov konania, ktoré postavenie občianskemu združeniu umožnilo uskutočniť v konaniach miesto samotného spotrebiteľa (ktorý je spravidla nečinný pre nedostatok schopnosti účinne sa brániť) potrebné právne kroky na spotrebiteľovu ochranu. Uvedený spôsob účasti občianskeho združenia je pre spotrebiteľov veľmi vhodný z hľadiska toho, že nevyhnutne nevyžaduje zo strany spotrebiteľa žiadnu súčinnosť, pre spotrebiteľov je poskytovaný bezplatne a definitívne rieši problém spotrebiteľa s konkrétnym podnikateľom, nakoľko jeho výsledkom je právoplatné súdne rozhodnutie, ktoré zamieta nároky podnikateľa voči spotrebiteľovi. Nevýhodou uvedeného spôsobu však je, že poskytuje ochranu len tým spotrebiteľom, voči ktorým už prebieha súdne konanie (a nie napríklad tým, od ktorých podnikatelia inkasujú nezákonné plnenía rôznymi podvodnými spôsobmi mimosúdne), a z nich len tým, ktorých množstvo je kapacitne možné zvládnuť. Pre ilustráciu je možné uviesť, že občianske združenie za uplynulého jeden a pol roka účinne pomohlo stovkám spotrebiteľov, avšak na súdoch Banskobystrického kraja je niečo viac ako 10.000 konaní, kde by sa pomoc vyžadovala. Samozrejme údaj o osobách, od ktorých podnikatelia inkasujú nezákonné plnenia rôznymi podvodnými spôsobmi mimosúdne, nie je známy a predpokladám, že je ešte väčší.

Preto si občianske združenie uvedomuje, že pomoc spotrebiteľom v individuálnych súdnych konaniach je síce pre spotrebiteľa ako jednotlivca veľmi účinná a vítaná, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou nepovedie k eliminácii nezákonného správania dodávateľov voči spotrebiteľom v globále na území SR. Možnou cestou však je vzdelávanie spotrebiteľov, t. j. zvyšovanie ich právneho povedomia v zmysle základnej logiky: "ak spotrebiteľ dokáže odlíšiť, ktorá zmluva je pre neho výhodná a ktorá naopak nie je, sám už pri uzatváraní zmluvy dokáže minimalizovať riziko nezákonného správania voči svojej osobe tým, že si vyberie toho poskytovateľa tovaru alebo služby, ktorý mu poskytne najférovejšie podmienky".